Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HENNLICH s.r.o.

(dále též jen jako „obchodní podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost HENNLICH s.r.o., se sídlem Litoměřice, Českolipská 9, IČ 148 69 446, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 274, u Krajského soudu v Ústí nad Labem a kupujícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
 3. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup a prodej zboží v internetovém obchodě na internetové doméně www.hennlich.cz.
 4. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na smluvní vztahy, které prodávající uzavřel s kupujícími, s nimiž má sjednány speciální obchodní podmínky.

II. Vymezení pojmů

 1. Prodávající je obchodní - výrobní společnost HENNLICH s.r.o., se sídlem Litoměřice, Českolipská 9, IČ 148 69 446, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 274, u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále také jen jako „HENNLICH“), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. Kupujícím je zákazník internetového obchodu společnosti HENNLICH. Kupujícím může být buď spotřebitel, anebo kupující, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 3. Internetový obchod nebo také e-shop je aplikace provozovaná prodávajícím na internetové doméně www.hennlich.cz, pomocí které prodávající nabízí výrobky a služby k prodeji blíže neurčenému okruhu subjektů.
 4. Zboží jsou výrobky a/nebo služby, které prodávající nabízí prostřednictvím svého internetového obchodu ke koupi blíže neurčenému okruhu kupujících.
 5. Kupní cena je cena zboží a/ nebo služeb specifikovaná a zobrazená na internetovém obchodu. 

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Na stránkách internetového obchodu se nachází zboží, které je nabízeno prodávajícím k prodeji. Při objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Po odeslání objednávky prodávající informuje kupujícího o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Tím dojde k uzavření kupní smlouvy.
 2. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího, nebo na základě zákonných důvodů.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího, nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se objednané zboží již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud by kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu příslušná částka vrácena zpět na jeho bankovní účet.
 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou uzavírány dle českého práva a v českém jazyce, případně v jazyce domluveném mezi prodávajícím a kupujícím.
 5. Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného naplnění a není přístupná třetím stranám.
 6. Kupující byl na skutečnost vázanosti obchodními podmínkami dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky a uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito podmínkami obeznámil a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 7. Tyto obchodní podmínky včetně příslušných příloh jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

IV. Platební podmínky

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen nabízeného zboží a služeb. Platné ceny zboží a služeb jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.
 2. Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží a služeb zálohu, a to až celé výše kupní ceny zboží a služeb.
 3. Kupní cena se hradí bezhotovostním převodem, dobírkou, anebo v hotovosti při osobním odběru zboží na skladě prodávajícího, přičemž sklad prodávajícího se nachází v jeho sídle, tedy na adrese Litoměřice, Českolipská 9. Poplatek za platbu na dobírku uhradí kupující ve výši platné v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím. Výše tohoto poplatku je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 
 4. V případě objednání zboží kupujícím za nižší částku než kolik činí částka minimální, si prodávající vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu zboží a služeb na částku minimální. Minimální částka je stanovena a uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 5. Kupní cena je uhrazena dnem převzetí částky v hotovosti prodávajícím, nebo dnem uhrazení dobírky kupujícím, či dnem připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

V. Dodání zboží

 1. Dodání objednaného zboží bude dle dostupnosti tohoto zboží a provozních možností prodávajícího či jeho dodavatele realizováno v co nejkratším termínu, obvykle ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, o čemž prodávající bude kupujícího informovat.
 2. Dodání zboží kupujícímu zajišťuje prodávající prostřednictvím externího dopravce na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce, a to výhradně v pracovních dnech v době od 8.00 do 18.00 hodin. Za chyby v dodání zboží vzniklé z důvodu chybných identifikačních údajů sdělených kupujícím, nese odpovědnost kupující.
 3. Nepřevezme-li kupující zakoupené zboží z důvodů spočívajících na jeho straně (např. v dohodnutém termínu není přítomen kupující, či jím určená osoba), uskuteční prodávající pomocí externího dopravce opakovaný pokus doručení zboží. Po opakovaném neúspěšném pokusu doručení zboží kupujícímu je prodávající oprávněn, buď od kupní smlouvy odstoupit, anebo uskladnit zboží, a to i u třetí osoby na náklady kupujícího, přičemž v takovém případě je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat i úhradu přiměřených nákladů, které mu s uskladněním zboží vznikly.
 4. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při utváření objednávky v internetovém obchodě.
 5. Způsob dopravy, podmínky dopravy a cena dopravy, včetně přiměřených nákladů spojených s uskladněním zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 6. V případě přebírání zboží kupujícím od dopravce je kupující povinen zkontrolovat zboží. Pokud je poškozený obal zboží, nebo jiné skutečnosti nasvědčují, že by mohlo být zboží poškozené, nedoporučuje se zásilku přebírat, resp. se doporučuje sepsat s dopravcem zápis o poškození zásilky. Podepsáním přepravního listu dopravci kupující stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozena.

VI. Právo na odstoupení

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží na adresu sídla prodávajícího, tedy na adresu: Litoměřice, Českolipská 9, PSČ 412 01. Prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající může rovněž vrátit kupní cenu při vrácení zboží kupujícím.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pokud po odstoupení od smlouvy vrátí prodávajícímu zboží, které bude poškozené, jakkoliv upravené, opotřebované, či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen prodávajícímu doložit doklad o zakoupení zboží, ohledně něhož odstoupil od kupní smlouvy s tím, že zároveň uvede, jakým způsobem mu má být vrácena kupní cena, tedy zda na jím uvedený bankovní účet, anebo zasláním na adresu prostřednictvím poukázky poštovního doručovatele.
 4. Kupujícímu, který není spotřebitelem, nepřísluší právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku.

VII. Odpovědnost za vady

 1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu veškeré vady zboží.
 2. Kupující se zavazuje před prvním použitím zakoupeného zboží prostudovat záruční podmínky prodávajícího, včetně návodu na jeho obsluhu či použití a následně se těmito dokumenty důsledně řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zakoupené zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
 3. Odpovědnost za vady prodávajícího se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním ze strany kupujícího či jiné osoby.
 4. V případě, že kupujícím je spotřebitel, poskytuje prodávající kupujícímu záruku ve smyslu      § 620 občanského zákoníku, přičemž záruční doba činí 24 měsíců a počne běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 5. V případě, že kupující, který je spotřebitelem, bude v poskytnuté záruční době reklamovat zakoupené zboží, je prodávající povinen, včetně odborného posouzení vady, která je předmětem reklamace, reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném termínu.
 6. V případě neoprávněné reklamace, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 7. Kupujícímu, který není spotřebitelem, není ze strany prodávajícího poskytována záruka na zakoupené zboží, ledaže prodávající sám kupujícímu takovou záruku písemně poskytne.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáním zboží, a to za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů:
  • jméno a příjmení, případně obchodní firma
  • adresa bydliště, případně místo podnikání nebo sídlo společnosti
  • adresa elektronické pošty
  • telefonní číslo
  • u kupujícího, který není spotřebitelem, pak také identifikační číslo a daňové identifikační číslo.
 2. Kupující se zavazuje poskytovat prodávajícímu správné a pravdivé informace o svých osobních údajích a je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu změnu takových údajů.
 3. Prodávající se zavazuje osobní údaje získané od kupujícího neposkytovat jakékoliv třetí straně, vyjma údajů nezbytně nutných pro zprostředkování dodání zboží kupujícímu prostřednictvím externích dopravců, s čím kupující výslovně souhlasí.
 4. Kupující může svůj souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním informací a obchodních sdělení kdykoliv odvolat. Toto odvolání může být učiněno telefonicky, nejlépe však písemnou formou. Údaje související s uzavřením kupní smlouvy jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit obchodní podmínky. O změně obchodních podmínek bude informovat prostřednictvím elektronické pošty anebo na internetových stránkách www. hennlich.cz.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit používání internetového obchodu kupujícímu.
 3. Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami platí obecně závazné právní předpisy České republiky.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14. 10. 2013. 

Ke stažení:

PDF - Všeobecné obchodní podmínky společnosti HENNLICH s.r.o.
PDF - Příloha č.1